Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

У законодавстві Європейського Союзу відбулися зміни щодо експорту з України товарів, які включені до Переліку рослин, рослинної продукції та інших об’єктів високого ризику. Для ознайомлення зацікавлених осіб, розміщуємо:


ВИКОНАВЧИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС)

2018/2019

від 18 грудня 2018 року


встановлення попереднього переліку рослин, рослинних продуктів або інших об'єктів високого ризику у значенні статті 42 Регламенту (ЄС) 2016/2031 та перелік рослин, для яких не потрібні фітосанітарні сертифікати при ввезенні на територію Європейського Союзу, у значенні статті 73 цього Регламенту.


ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ, 

Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу, 

беручи до уваги Регламент (ЄС) 2016/2031 Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня 2016 року про заходи щодо захисту від шкідників рослин, внесення змін до Регламенту ( ЄС) № 228/2013, (ЄС) № 652/2014 та (ЄС) № 1143/2014 Європейського Парламенту та Ради та скасування Директив 69/464 / ЄЕС, 74/647 / ЄЕС, 93/85 / ЄЕС, 98/57 / ЄС, 2000/29 / ЄС, 2006/91 / ЄС та 2007/33 / ЄС (1), 

і зокрема, статті 42 (3) та 73 цього Договору, оскільки:


(1) Відповідно до статті 42 (3) Регламенту (ЄС) 2016/2031, на основі попередньої оцінки, Комісія повинна прийняти виконавчі акти, які тимчасово перераховують рослини, продукти рослинного походження або інші об'єкти, які представляють небезпеку зараження шкідниками неприйнятного рівня для території Союзу.


(2) З моменту прийняття Регламенту (ЄС) 2016/2031 було проведено декілька попередніх оцінок щодо того, чи є рослини та рослинні продукти, що походять з третіх країн, ризиком зараження шкідниками неприйнятного рівня для території Союзу. У цих оцінках було зроблено висновок, що оскільки деякі рослини та рослинні продукти відповідають одному або декільком критеріям, викладеним у Додатку III до цього Регламенту, вони можуть кваліфікуватися як "рослини з високим ризиком" або "продукти високого ризику" у значенні статті 42 цього Регламенту. Ті ж попередні оцінки ризиків також показали, що насіння та матеріал in vitro тих «високо-ризикових рослин» повинні бути виключені зі сфери застосування цього Регламенту, оскільки рівень ризику шкідників знаходиться на прийнятному рівні. Крім того, природні або штучно запліднені деревні рослини для висадки також повинні бути виключені зі сфери дії цього Регламенту, оскільки їх імпорт підпадає під конкретні вимоги відповідно до Директиви Ради 2000/29 / ЄС (2), які зменшують ризик зараження шкідниками до прийнятного рівня і також підпадають під дію спеціальних вимог статті 41 Регламенту (ЄС) 2016/2031 від 14 грудня 2019 року.


3) Рослини для посадки, крім насіння, матеріалу in vitro та природно або штучно карликових деревних рослин для посадки Acacia Mill., Acer L., Albizia Durazz., Alnus Mill., Annona L., Bauhinia L., Berberis L , Betula L., Caesalpinia L., Cassia L., Castanea Mill., Cornus L., Corylus L., Crataegus L., Diospyros L., Fagus L., Ficus carica L., Fraxinus L., Hamamelis L. , Jasminum L., Juglans L., Ligustrum L., Lonicera L., Malus Mill., Nerium L., Persea Mill., Populus L., Prunus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., Sorbus L., Taxus L., Tilia L., Ulmus L. та рослини Ullucus tuberosus Loz., як відомо, містять шкідники, для яких відомо, що мають значний вплив на види рослин, які мають важливе економічне, соціальне чи екологічне значення для Союзу. Відомо, що ці рослини зазвичай містять шкідників без ознак інфекції або мають латентний період для вираження цих ознак. Це зменшує можливість виявлення наявності таких шкідників при проведенні перевірок, коли ці рослини ввозяться на територію Союзу. Більш того, ці рослини для посадки зазвичай ввозяться до Союзу у вигляді чагарників або дерев, і вони, як правило, присутні в Союзі в такій формі. У світлі цього, існуючі заходи, що регулюють ввезення рослин для посадки, перераховані в Додатку I до цього Регламенту і рослини Ullucus tuberosus Loz. походження з третіх країн не вважається достатнім для запобігання потрапляння шкідників. Тому рослини для посадки вказані в Додатку I і рослини Ullucus tuberosus Loz. повинні бути включені до списку високо-ризикових рослин у значенні статті 42 (1) Регламенту (ЄС) 2016/2031, і їх ввезення на територію Союзу має бути попередньо заборонено.


(4) Відомо, що фрукти Momordica L. містять і забезпечують значний шлях для ввезення та поширення шкідника Thrips palmi Karny, який, як відомо, має потенціал мати значний вплив на види рослин, які мають велике економічне значення соціального чи екологічного значення на території Союзу. Проте цей шкідник не зустрічається у всіх третіх країнах, а також у всіх районах третіх країн, де, як відомо, це відбувається. Деякі треті країни також мають ефективні заходи з пом'якшення наслідків для цього шкідника. Враховуючи це, плоди Momordica L., що походять з третіх країн або їх районів, де поширений цей шкідник, і де не мають ефективних заходів з пом'якшення наслідків для цього шкідливого організму, вважаються рослинами високого ризику у значенні статті 42 (1) Регламенту (ЄС) 2016/2031, і, отже, ввезення в Союз цих рослин має бути попередньо заборонено.


(5) Дерево Ulmus L., як відомо, є носієм і забезпечує значний шлях для ввезення та поширення шкідника Saperda tridentata Olivier. Відомо, що цей шкідник має значний вплив на види рослин, які мають важливе економічне, соціальне чи екологічне значення для території Союзу. Проте, цей шкідник не поширений у всіх третіх країнах, а також у деяких районах третіх країн, де про нього відомо. Враховуючи це, деревина Ulmus L., що походить з третіх країн або районів третіх країн, де, як відомо, має місце Saperda tridentata Olivier, кваліфікується як високо-ризиковий рослинний продукт у значенні статті 42 (1) Регламенту (ЄС) 2016/2031. Тому ввезення в Союз цієї деревини має бути попередньо заборонено.


(6) Ті рослини та рослинні продукти, про які йдеться у підпунктах (3), (4) та (5), не перелічені відповідно до статті 40 Регламенту (ЄС) 2016/2031 або перераховані лише стосовно певних третіх країн. Крім того, відповідно до відповідних попередніх оцінок, вони недостатньо охоплені вимогами, зазначеними у статті 41 цього Регламенту, стосовно всіх третіх країн, і вони не підпадають під дію тимчасових заходів Статті 49 цього Регламенту.


(7) Ті рослини та рослинні продукти, про які йдеться у підпунктах (3), (4) та (5), ще не підлягають повній оцінці ризику, необхідної для того, щоб зробити висновок, чи вони становлять ризик на неприйнятному рівні через ймовірність того, що вони несуть у собі карантинний шкідник Союзу, або ж цей ризик може бути знижений до прийнятного рівня, застосовуючи певні заходи. Якщо є ідентифікований попит на імпорт цих рослин і рослинної продукції, вони підлягають оцінці ризику, який буде здійснюватися відповідно до акта про впровадження, який буде прийнятий відповідно до статті 42 (6) Регламенту (ЄС) 2016 / 2031.


(8) Згідно зі статтею 73 Регламенту (ЄС) 2016/2031, Комісія повинна забезпечити, за допомогою виконавчих актів, що для рослин, крім рослин, включених до списку, зазначеного у статті 72 (1), фітосанітарний сертифікат необхідний для їх ввезення на територію Союзу.


(9) Проте ці виконавчі акти повинні передбачати, що фітосанітарний сертифікат не потрібний для тих рослин, де оцінка, яка базується на доказах про ризики зараження шкідниками та досвіді торгівлі, що показує, що такий сертифікат не є необхідним.


(10) З моменту прийняття цього Регламенту були проведені різні оцінки щодо ризику шкідливих організмів та досвіду торгівлі кількома рослинами, крім рослин для посадки, які походять з третіх країн.


(11) Згідно з цими оцінками, плоди Ananas comosus (L.) Merrill, Cocos nucifera L., Durio zibethinus Murray, Musa L. і Phoenix dactylifera L. не містять карантинних шкідників або шкідників, які підпадають під дію заходів, прийнятих відповідно до статті 30 Регламенту (ЄС) 2016/2031, або звичайні шкідники, які можуть впливати на види рослин, вирощені в Союзі. Більше того, не було спалахів шкідливих організмів, пов'язаних з введенням цих плодів з однієї або декількох третіх країн. Ці плоди також не підлягали повторному перехопленню через наявність карантинних шкідників або шкідників, які підпадають під дію заходів, прийнятих відповідно до статті 30 цього Регламенту під час їх ввезення на територію Союзу.


(12) Враховуючи той факт, що ці фрукти відповідають усім критеріям Додатка VI до Регламенту (ЄС) 2016/2031, фітосанітарний сертифікат не повинен вимагатися для їх ввезення на територію Союзу.


(13) Списки, які мають бути встановлені відповідно до статті 42 (3) та статті 73 Регламенту (ЄС) 2016/2031, стосуються правил імпорту, які ґрунтуються на аналогічних критеріях оцінки ризику, як зазначено у Додатках III та VI до цього Регламенту . Вони орієнтовані на ризики, пов'язані з відповідними рослинами і рослинними продуктами, а не на ризики конкретних шкідників. Вони були розроблені за загальною методологією оцінки ризиків і оновлюються за тією ж методологією, на основі наявних технічних і наукових даних. Тому доцільно включити їх до одного Регламенту.


(14) Оскільки Регламент (ЄС) 2016/2031 буде застосовуватися з 14 грудня 2019 року, і з метою забезпечення послідовного застосування всіх правил щодо ввезення в Союз рослин, рослинних продуктів та інших об'єктів, цей Регламент повинен застосовуватися з тієї ж самої дати.


(15) Заходи, передбачені цим Регламентом, відповідають висновку Постійного комітету з рослин, тварин, харчових продуктів і кормів


ВСТАНОВИЛИ ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:


Стаття 1

Високо-ризикові рослини, рослинні продукти та інші об'єкти

Рослини, рослинні продукти та інші об'єкти, перелічені в Додатку І, вважаються рослинами, рослинними продуктами та іншими об'єктами високого ризику у значенні статті 42 (1) Регламенту (ЄС) 2016/2031, і їх ввезення на територію Союзу має заборонятися до оцінки ризику.


Стаття 2

Фітосанітарний сертифікат для ввезення в Союз певних рослин

Фітосанітарний сертифікат необхідний для ввезення в Союз рослин, крім рослин, включених до списку, зазначеного в статті 72 (1) Регламенту (ЄС) 2016/2031. Однак плоди, перелічені у Додатку II, виключаються з цієї вимоги.


Стаття 3

Набуття чинності та застосування

Цей Регламент набирає чинності на двадцятий день після його опублікування в Офіційному віснику Європейського Союзу. Він застосовується з 14 грудня 2019 року. Цей Регламент є обов'язковим у повному обсязі та прямо застосовується у всіх державах-членах.


Розроблено в Брюсселі, 18 грудня 2018 року.


Від Комісії 

Президент Жан-Клод ЮНКЕР


ДОДАТОК I 

Перелік рослин,

рослинної продукції та інших об'єктів високого ризику у значенні статті 42 (1) Регламенту (ЄС) 2016/2031


1. Рослини для посадки, крім насіння, матеріалу in vitro та природно або штучно карликових деревних рослин для посадки, що походять з усіх третіх країн і належать до наступних родів або видів:


CN Код  Опис 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

 ex 0602 

 ex 0602 

 ex 0602 

 ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

ex 0602 

Acacia Mill. 

Acer L.

Albizia Durazz.

Alnus Mill.

Annona L.

Bauhinia L.

Berberis L.

Betula L.

Caesalpinia L.

Cassia L.

Castanea Mill.

Cornus L.

Corylus L.

Crataegus L.

Diospyros L.

Fagus L.

Ficus carica L.

Fraxinus L.

Hamamelis L.

Jasminum L.

Juglans L.

Ligustrum L.

Lonicera L.

Malus Mill.

Nerium L.

Persea Mill.

Populus L.

Prunus L.

Quercus L.

Robinia L.

Salix L.

Sorbus L.

Taxus L.

Tilia L.

Ulmus L.

2. Рослини Ullucus tuberosus, що походять з усіх третіх країн.


CN Код  Опис 

ex 0601 10 90 

ex 0601 20 90 

ex 0714 90 20

Ullucus tuberosus Loz.

3. Плоди Momordica L., що походять з третіх країн або районів третіх країн, де, як відомо, зустрічається Thrips palmi Karny і де відсутні ефективні заходи по боротьбі з цим шкідником.


CN Код  Опис 
ex 0709 99 90 Momordica L.

4. Дерево Ulmus L., що походить з третіх країн або районів третіх країн, де, як відомо, існує Saperda tridentata Olivier.


CN Код  Опис 

ex 4403 12 00 

ex 4401 22 00 

ex 4401 39 00 

ex 4403 99 00 

ex 4407 99

Ulmus L.

ДОДАТОК II 

Перелік фруктів,

для яких фітосанітарний сертифікат не потрібний для ввезення в Союз, у значенні статті 73 Регламенту (ЄС) 2016/2031


CN Код  Опис 

ex 0804 30 00 

ex 0801 12 00, ex 0801 19 00 

ex 0810 60 00 

ex 0803 10 10, ex 0803 90 10 

ex 0804 10 00 

Ananas comosus (L.) Merrill

Cocos nucifera L.

Durio zibethinus Murray

Musa L.

Phoenix dactylifera L.

 
 
сайт зроблено в adgrafics