Телефон гарячої лінії +38 (0382) 65-07-34

but vs
but ap
but up
but zs

    Управління захисту прав споживачів (далі – Управління) є самостійним структурним підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області (далі – Головне Управління).

Головною метою діяльності Управління є реалізація державної політики у галузі державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів (у тому числі споживачів виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння), попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, у процесі виробництва, розповсюдження реклами, захисту прав споживачів реклами, державного нагляду (контролю) за безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності.

До складу Управління входять такі структурні підрозділи:

- Відділ контролю у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства;

- Відділ ринкового та метрологічного нагляду.

Відділ контролю у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства

Основним документом, на якому базуються принципи споживчої політики, є Керівні принципи для захисту інтересів споживачів, які були прийняті Генеральною Асамблеєю ООН у квітні 1985 року. Означені принципи було закріплено в Україні профільним Законом «Про захист прав споживачів» та іншими нормативно-правовими актами.

Закон «Про захист прав споживачів» регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Діяльність органів захисту споживачів спрямована на упередження і запобігання порушень у сфері захисту прав споживачів, недопущення проникнення неякісних і небезпечних товарів на споживчий ринок, захист прав споживачів у випадку придбання неякісних товарів та послуг.

 Повноваження щодо контролю за додержанням суб’єктами господарювання законодавства про захист прав споживачів визначені статтею 26 Закону України «Про захист прав споживачів», які, зокрема, передбачають право:

- Давати суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про припинення порушень прав споживачів;

- Перевіряти додержання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері торгівлі і послуг, вимог нормативно-правових актів щодо безпеки продукції, а також правил торгівлі та надання послуг шляхом безперешкодного відвідування та обстеження відповідно до законодавства будь-яких виробничих, торговельних та складських приміщень таких суб’єктів;

- Відбирати у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості на місці або проведення незалежної експертизи;

- Проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію, у тому числі харчові продукти, відповідно до закону;

- Забороняти суб'єктам господарювання реалізацію споживачам продукції: 1. Яка підлягає обов’язковій сертифікації в державній системі сертифікації, але в документах, згідно з якими її передано на реалізацію, відсутні реєстраційні номери сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності; 2. Неправильно маркованих харчових продуктів або непридатних харчових продуктів, яка є фальсифікованою; 3. Приймати рішення про припинення суб'єктами господарювання сфери торгівлі і послуг реалізації та виробництва продукції, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів стосовно безпеки для життя, здоров’я та майна споживачів і навколишнього природного середовища та про тимчасове припинення діяльності суб'єктів господарювання сфери торгівлі (секцій, відділів), послуг складів підприємств оптової і роздрібної торгівлі та організацій незалежно від форми власності, що систематично реалізують товари неналежної якості, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів, - до усунення виявлених недоліків; 4. Накладати на винних осіб у випадках, передбачених законодавством, адміністративні та адміністративно - господарські стягнення.

Відділ у межах повноважень, визначених Законом України «Про рекламу» від 03.07.1996 № 270/96-ВР, Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення» від 22.09.2005 № 2899-ІV, забезпечує реалізацію державної політики із захисту прав споживачів у сфері антитютюнового законодавства та реклами у Хмельницькій області.

До функцій відділу належить контроль за розповсюдженням реклами та дотримання вимог антитютюнового законодавства та застосування фінансових санкцій за порушення вимог чинного законодавства України у вищевказаних сферах діяльності.

Відділ ринкового та метрологічного нагляду 

Державний ринковий нагляд – діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.

 Законодавство України про державний ринковий нагляд і контроль продукції складається з Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції", інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічних регламентів.

Метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам. Держпродспоживслужба та її територіальні органи відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. №573 «Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності» здійснює державний ринковий нагляд за продукцією, що введена в обіг на ринок України відповідно до вимог Технічних регламентів та Закону України від «Про загальну безпечність нехарчової продукції». Це близько 90 % від загальної кількості промислової продукції, що вводиться в обіг та розповсюджується на ринку. Реалізація політики державного ринкового нагляду підвищує рівень захисту споживачів від небезпечної продукції, сприяє зменшенню кількості підприємств, що допускають порушення законодавства у сфері забезпечення безпеки продукції, запроваджує мотиваційні механізми для здійснення суб’єктами господарювання самостійного контролю відповідності продукції встановленим вимогам.

Метрологічний нагляд – це діяльність, яка провадиться у сфері законодавчо регульованої метрології з метою перевірки додержання суб'єктами господарювання вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Видами метрологічного нагляду є: - метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації; - метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках.

Під час метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, у суб'єктів господарювання проводиться перевірка щодо:

- стану та дотримання правил застосування засобів вимірювальної техніки; - додержання вимог щодо періодичної повірки засобів вимірювальної техніки;

- застосування дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації засобів вимірювальної техніки.

Метрологічному нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках підлягають готові упаковки будь-якого виду під час фасування і продажу товару в разі, коли вміст таких упаковок не може бути змінений без їх розкривання чи деформування, а кількість товару зазначена в одиницях маси, об'єму або іншої фізичної величини. Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках здійснюється шляхом проведення перевірок відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Основні напрямки діяльності у сфері захисту прав споживачів

Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області відповідно до покладених на нього завдань:

 І. У сфері здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів (у тому числі споживачів виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння):

1) перевіряє додержання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері торгівлі і послуг, вимог законодавства про захист прав споживачів, а також правил торгівлі та надання послуг;

2) проводить контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію відповідно до закону;

3) накладає на суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, стягнення за порушення законодавства про захист прав споживачів;

4) сприяє створенню необхідних умов для навчання та набуття населенням правових знань у сфері захисту прав споживачів;

5) організовує надання споживачам консультацій з питань захисту їх прав;

6) висвітлює у засобах масової інформації результати роботи з контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.

ІІ. У сфері здійснення державного ринкового нагляду:

1) організовує розроблення проектів секторальних планів ринкового нагляду, затверджує секторальні плани ринкового нагляду, здійснює моніторинг виконання та перегляд таких планів;

2) здійснює відповідно до законодавства моніторинг причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею);

3) проводить перевірки характеристик продукції, в тому числі відбирає зразки продукції та забезпечує проведення їх експертизи (випробування);

4) перевіряє додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарки, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, а у визначених законом випадках видає приписи про негайне усунення порушень вимог щодо представлення такої продукції та приймає рішення про негайне припинення представлення цієї продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, проводить перевірки виконання суб’єктами господарювання відповідних приписів та рішень;

5) приймає у випадках та порядку, визначених законом, рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, здійснює контроль стану виконання суб’єктами господарювання цих рішень;

6) здійснює моніторинг дій суб’єктів господарювання щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції, щодо якої прийнято рішення про вилучення з обігу та/або відкликання;

7) вживає відповідних заходів до своєчасного попередження споживачів (користувачів) про виявлену небезпеку, яку становить продукція;

8) вживає заходів до налагодження співпраці із суб’єктами господарювання стосовно запобігання чи зменшення ризиків, які становить продукція, надана цими суб’єктами господарювання на ринку;

9) вживає у порядку, визначеному законом, заходів до притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні встановлених вимог;

10) надсилає матеріали перевірок до правоохоронних органів для вирішення питань про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, у діях яких містяться ознаки кримінального правопорушення;

11) узагальнює результати здійснення ринкового нагляду, аналізує причини виявлених порушень, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо перегляду встановлених вимог, якщо вони не забезпечують належного рівня захисту суспільних інтересів;

12) забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд;

13) розробляє і здійснює заходи, спрямовані на підвищення ефективності своєї діяльності із здійснення ринкового нагляду;

14) інформує державні органи, органи місцевого самоврядування та громадськість про результати здійснення ринкового нагляду;

15) бере участь у реалізації державної політики у сфері ринкового нагляду.

ІІІ. У сфері здійснення метрологічного нагляду:

1) перевіряє діяльність суб’єктів господарювання щодо додержання ними метрологічних вимог;

2) подає законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, для інспекційної повірки у випадках, передбачених законодавством;

3) перевіряє кількість фасованого товару в упаковках під час його фасування та продажу.

 

Наша адреса: вул. Грушевського 87, м. Хмельницький, 29000

Телефони: (0382) 79-51-55, 79-47-52, факс (0382) 76-29-29

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

РОЗПОРЯДОК РОБОТИ

Управління захисту споживачів Головного управління

Держпродспоживслужби в Хмельницькій області

понеділок-четвер з 8.30 до 17.30 години

п’ятниця з 8.30 до 16.15 години

обідня перерва з 12.30 до 13.15 години

сайт зроблено в adgrafics